Adatkezelési tájékoztató - Concertotata

Concerto Nonprofit Kft. Tata (Hungary)
Tartalomhoz ugrás

Adatkezelési tájékoztató

Zenei Mesterkurzus

 

Concerto Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatói

 

 

Tartalom

Az Adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei 2

Adatkezelési tájékoztató a Nemzetközi mesterkurzuson megvalósuló adatkezelésekről 2

Kurzus hallgatók részére küldendő tájékoztatóval kapcsolatos adatkezelés. 3

Adatkezelési tájékoztató fénykép és videó felvételek készítéséről és felhasználásáról 3

Érintetti jogok és gyakorlásának rendje. 4

 

 


 

A Concerto Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR/Rendelet) előírásai szerint, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésében foglalt kiegészítésre figyelemmel ezúton tájékoztatja Önt, mint érintettet jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos tényekről.

 

 

Adatkezelő:

Concerto Nonprofit Kft.

Székhely:

2890 Tata, Vaszary János utca 7.

Cégjegyzékszám:

11-09-015575

Adószám:

21821086-1-11

Honlap:

www.concertotata.hu

E-mail cím:

info@concertotata.hu, marianna.dezso@gmail.com

Telefonszám:

+34487298, +36209694127

Vezető tisztségviselő

Dezső Marianna

 

Adatkezelési tájékoztató a Nemzetközi mesterkurzuson megvalósuló adatkezelésekről

 

adatkezelési tevékenység és folyamatleírása:

Az Adatkezelő 2020. augusztus 16. és 27. között rendezi meg a Nemzetközi Mesterkurzust Tata városban. A mesterkurzusra jelentkezésre a http://www.concertotata.hu/jelentkezes.html honlapon online jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség. A jelentkezése az info@concertotata.hu e-mail címre érkezik. A jelentkezési lap online elküldésével egyidejűleg a részvételi szándékot és az online jelentkezést az info@concertotata.hu e-mail címen jelezni kell a rendszerhibák kizárása miatt.

A részvételi díjat a jelentkezést követően átutalással lehet teljesíteni vagy a helyszínen készpénzes befizetéssel. Mindkét esetben számla kerül kiállításra, amelyet a helyszínen kap meg regisztrációkor. Az Adatkezelő közreműködésével szállás és ellátás igényelhető, ebben az esetben az Adatkezelő nem továbbít adatokat a szálláshelyet adó részére.

Megérkezéskor regisztrációra kerül sor, azaz az Érintettel egyeztetésre kerül a jelentkezési lapon szereplő adatok, a szállás és az étkezés.

 

adatkezelés célja:

(1)    Mesterkurzuson részvétel. (a részvételhez szükséges online jelentkezés és megérkezéskor regisztrálás)

(2)    Mesterkurzuson részvétel során a kapcsolattartás. (telefonszám, e-mail)

(3)    Baleset, egyéb probléma bekövetkezte esetén a hivatalos szervek, nagykövetségek megkeresése. (állampolgárság)

(4)    Számla kiállítása, megőrzése, könyvelés.

kezelt adatok köre: Név, nem, állampolgárság, lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), e-mail cím, telefonszám, hangszer, javasolt szóló és kamarai darabok, megjegyzés, választott szolgáltatás, esetlegesen adószám.

adatkezelés jogalapja:

Mesterkurzuson részvétel és kapcsolattartás, baleset, egyéb probléma bekövetkezte esetén a hivatalos szervek, nagykövetségek megkeresése érdekében megadott adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – jogalap.

A Számla és az azt alátámasztó számviteli bizonylat tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – jogalap. [Vonatkozó tagállami jogszabály: A számla adattartalma az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerinti kötelező elemeket tartalmazza. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2), 166. § bekezdés]

adattárolás határideje:

A számviteli bizonylatot – szerződés – és számlát – szigorú számadású okmány – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2), 166. § bekezdés szerint legalább 8 évig köteles megőrizni Adatkezelő.

Jelentkezés visszamondása esetén az adatok törlésre kerülnek, a szerződés okafogyottá válik.

adatkezelés módja: elektronikusan jelszóval védett számítógépen, papíralapon

érintett: mesterkurzusra jelentkező, azon résztvevő

érintett jogai:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont esetén: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog (automatizált adatkezelés esetén),

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont esetén: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz való jog

automatizált adatkezelés: nem

adatfeldolgozó:

MÉRLEG AUDITOR Könyvelő, Adótanácsadó Betéti Társaság (2800 Tatabánya II., Réti u. 59. fsz. 2., cégjegyzék szám: 11-06-003100)

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Könyvviteli, adózási feladatok ellátása.

 

***

 

adatkezelés célja: a kurzuson résztvevők részére tájékoztató kiküldése a mesterkurzus szakmai programjáról

kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás

érintett: mesterkurzusra jelentkező és azon résztvevő

adattárolás határideje: a szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de legfeljebb az érintett törlési kérelméig

adattárolás módja: elektronikus

érintett: mesterkurzusra jelentkező, azon résztvevő

érintett jogai: hozzájárulás visszavonásához, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz való jog (automatizált adatkezelés esetén)

automatizált adatkezelés: nem

adatfeldolgozó: nincs

 

***

 

adatkezelési tevékenység és folyamatleírása:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint a „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”.

Tájékoztatom, hogy a művészeti rendezvényeink során fényképek és mozgóképek (videó), együttesen felvételek készülhetnek, amely felvételeken, a programokon résztvevők felismerhetőek lehetnek. Amennyiben tömegfelvételek készülnek, melynek célja az események összhatásaiban való megjelenítése, ahhoz hozzájárulást nem kell beszerezni.

A rendezvény területére történő belépéssel ráutaló magatartással hozzájárulás megadása történik a felvétel készítéséhez és felhasználásához.

 

Kiemelés esetén:

A felvételt hozzájárulása megadásával elektronikus felületen, mint a http://www.concertotata.hu/index.html, közösségi felületeken (twitter, facebook) közzé tehetem, továbbíthatom médiák (helyi és országos újság és televízió, rádió) részére, valamint emlékkönyv formájában rögzíthetem a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

 

Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatásomat követően jelezheti, hogy nem kíván a felvételeken szerepelni és nem járul hozzá a felvételek felhasználásához sem.

 

Amennyiben felvétel készül, és Ön nem járul hozzá annak felhasználásához, abban az esetben a felvételt maszkolni szükséges, azaz az érintettet (Önt) felismerhetetlenné kell tenni, ennek hiányában a felvételt felhasználása tilos.

 

Hozzájárulása esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amelyet jelezhet a fenti elektronikus elérhetőségeimen, amely nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a hozzájárulását visszavonja úgy az Önről készült felvételeket törlöm.

 

Tájékoztatom, hogy a felvételeket a tulajdonomban lévő erős jelszóval védett számítógépen és/vagy mobiltelefonon erre a célra létrehozott mappában tárolom, amelyhez kizárólag személyem fér hozzá.

 

Amennyiben az Adatkezelő sajtónyilvános eseményt, rendezvényt szervez, úgy az azon készülő kép- és hangfelvételek kezelője minden esetben az azt készítő médium, így az azzal kapcsolatos adatkezeléssel összefüggően az adott médium felelős.

 

adatkezelés célja: művészeti rendezvényeinken (fénykép, mozgókép – videók –) készítése és felhasználása a nyilvánosság tájékoztatása céljából

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a fényképfelvétellel megszerezhető egyéb adatok (hol, mikor készült)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdésére

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig (honlapról, közösségi oldalról törlés), illetve az érintett törlési kérelméig

adattárolás módja: elektronikusan

érintett: művészeti rendezvényen résztvevő, látogató

érintett jogai: hozzájárulás visszavonásához, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz való jog (automatizált adatkezelés esetén)

automatizált adatkezelés: nem

adatfeldolgozó: nincs

 

***

 

GDPR 15-21. cikkei szerint az érintett az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja

 

Tájékoztatáshoz való jog és az érintett hozzáférési joga

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja az adatkezelés részleteiről.

Az érintett tájékoztatást (hozzáférési jog) kérhet adatai kezeléséről.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, érintetti joggyakorlásról.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

Törléshez való jog

Kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adat kezelése jogellenes, a cél elérésére alkalmatlan vagy az adatot az Ön hozzájárulása szerinti jogalappal kezeljük.

Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozására, ha

– vitatja a kezelt adatok pontosságát, addig, amíg a vizsgálat lezárul,

– az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését,

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a kezelt adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

– az érintett tiltakozott az adatkezeléssel kapcsolatban, a korlátozás a vizsgálat lefolytatásáig áll fenn.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelő által vele kapcsolatban kezelt összes olyan adat átadását, amelyeket az Adatkezelő az érintettől vett fel tevékenysége ellátásához.

Az adathordozhatósági jog érvényesítése során az Adatkezelő az adatokat adathordozón adja át az érintett részére. Feltételei: az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás esetén hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amelyet jelezhet az Adatkezelőnél, amely nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a hozzájárulását visszavonja úgy az Önről kezelt adatok törlésre kerülnek.

Panasztételhez és jogorvoslathoz való jog

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat és élhet – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is – bírósági jogorvoslati jogával.

 

Kérelmét, a kérelem megválaszolásával kapcsolatos panaszát az info@concertotata.hu e-mail címre nyújthatja be.

Felhívom a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az Adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzám fordult, de nem intézkedtem a kérelmére vagy az intézkedésemet nem fogadta el.

 

Az Adatkezelő az Érintettnek, személyazonosságának igazolását követően, minden tájékoztatást főszabály szerint írásban ad meg, ideértve az elektronikus utat is.

 

Az Adatkezelő az Érintettnek a tájékoztatást, az Érintett kérelmének teljesítését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül teljesíti, így tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A tájékoztatás, másolat kiadás főszabály szerint ingyenes, azzal, hogy az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Feltöltve elektronikusan: 2020. február […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a tartalomhoz